OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Narodowe Siły Zbrojne

Opracował: Marek Cieciura

Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) to polska konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodo-wego działająca podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. Po Armii Krajowej i Ba-talionach Chłopskich była to największa formacja polityczno-wojskowa podczas okupacji. Na-rodowe Siły Zbrojne w czasie okupacji liczyły od 80 tys. do 100 tys. ludzi. Organizacja walczyła z Niemcami i zwalczała partyzantkę komunistyczną oraz bandy rabunkowe. W czerwcu 1944 część NSZ została scalona z AK.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.