OGÓLNOPOLSKI KONKURS

Zbrodnie sowieckie podczas II Wojny Światowej

Opracował: Marek Cieciura

Podczas II wojny światowej Rosjanie dopuścili się wielu zbrodni. Obejmowały one m.in.: napaść i okupację we wrześniu 1939 roku wschodniej Polski, masową grabież polskich surowców, płodów rolnych oraz majątku ruchomego i nieruchomości, masowe deportacje całych polskich rodzin do gułagów, masowe aresztowania tak zwanych kontrrewolucjonistów i elementów antysowieckich, internowanie polskich jeńców wojennych w obozach przymusowej pracy w okupowanej wschodniej Polsce i w ZSSR, zgładzenie w 1940 roku 21 875 polskich więźniów, forsowne "marsze śmierci" w głąb Związku Sowieckiego w następstwie inwazji hitlerowskiej w czerwcu 1941 roku, masowe i z rozmysłem wykonane egzekucje tysięcy więźniów w okupowanej wschodniej Polsce w pierwszych dniach tej inwazji, celowe wstrzymanie wsparcia materiałowego i wojskowego dla obrońców Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego, likwidowa-nia członków polskiego Podziemia, zgodnie z rozkazem Stalina z 1944, poprzez egzekucje tysięcy polskich żołnierzy oraz aresztowanie i deportacje dziesiątków tysięcy w głąb Związku Sowieckiego, zwabienie do Moskwy w marcu 1945 roku szesnastu polskich przywódców i ich pokazowy proces sądowy.

Instrukcja


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.