REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY TURYSTYCZNEJ
MIEJSCA PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ W SOSNOWCU

Tabliczka z kodem QR

§ 1. Zasady Gry

 1. Organizatorami gry są: Urząd Miejski w Sosnowcu, Diecezja Sosnowiecka oraz Koło Sosnowiec Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
 2. Gra odbywa się w trzech etapach.
 3. Celem Gry jest zapoznanie jej uczestników z tym dotyczącymi historii Armii Krajowej z równoczesnym zwiedzaniem Sosnowca w pierwszym etapie.
 4. Pierwszy etap gry odbywa się formalnie od godz. 12:00 17 września 2018 do godz. 12:00 31 grudnia 2018 roku w oparciu o 18 Miejsc Pamięci Armii Krajowej rozmieszczonych w Sosnowcu i oznaczonych tabliczkami z kotwicą powstańczą, herbem Sosnowca i kodem QR - postać tabliczki pokazana powyżej.
  • Gra jest dostępna pod adresem: http://grakomunikacyjna.azurewebsites.net/sosnowiec
  • Zadaniem uczestników Gry jest przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi Miejscami Pamięci i udzielenie odpowiedzi na udostępniane pytania. Dla każdego Miejsca dostępnych są 3 pytania testowe z 3 możliwymi odpowiedziami.
  • Możliwe jest udzielanie odpowiedzi przez Internet.
  • Przy udzielaniu odpowiedzi możliwe jest korzystanie z podpowiedzi, każda z których eliminuje jedną nieprawidłową odpowiedź. Skutkuje to obniżaniem przyznawanych punktów, co określono poniżej.
  • Udzielenie powtórnych odpowiedzi na pytania testowe możliwe jest po upływie co najmniej tygodnia od udzielenia poprzednich.
  • Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
  • Uczestnicy poruszają się podczas Gry na własną odpowiedzialność.
 5. Drugi i trzeci etap odbędzie się w podaną tutaj z wyprzedzeniem, sobotę stycznia 2019 roku, wraz z zasadami, miejscem i godziną.
 6. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 7. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika w dowolnym momencie Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 9. Organizator nie jest stroną między uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 2. Udział w Grze

 1. W Grze mogą uczestniczyć zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie.
 2. Udział w Grze jest bezpłatny, tzn. nie jest wymagane żadne wpisowe.
 3. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja uczestnika obejmująca podanie pseudonimu, adresu emaliowego i statusu zawodowego oraz opcjonalnie dodatkowych danych, w tym o uczestniku (m.in. nazwa szkoły lub uczelni, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, itp.) – dane te dalej są nazywane danymi biograficznymi.
 4. Uczestnikami gry są jedynie pojedyncze osoby (co wynika z w/w rejestracji).
 5. Rejestracji należy dokonać przed pierwszym odpowiadaniem na pytania testowe.
 6. Poprzez rejestrację uczestnik wyraża zgodę na:
  • wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
  • publikowanie przez Organizatora na własnej stronie internetowej, w portalach społecznościowych oraz w informacjach medialnych wyników gry z pseudonimami uczestników.
 7. Możliwe jest zarejestrowanie uczestnictwa w grze uczniów i studentów z innych szkół i uczelni, które nie są ujęte w wykazach. Takie szkoły i uczelnie należy zgłaszać z wyprzedzeniem z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

§ 3. Ocenianie udziału w Grze

Etap 1.
Klasyfikacja indywidualna
Przyznawane są punkty:
 • za podanie przy rejestracji wszystkich danych biograficznych - 10 punktów;
 • za każdą prawidłową odpowiedź na pytania testowe udzieloną bez podpowiedzi:
  • 3 - odpowiedzi przez Internet
  • 9 - odpowiedzi przy Miejscu Pamięci
  Punkty przyznawane za prawidłową odpowiedź na pytania testowe będą zmniejszane za każdą podpowiedź o:
  • 1 - odpowiedzi przez Internet
  • 3 - odpowiedzi przy Miejscu Pamięci
 • za każdą prawidłową odpowiedź na 25 pytań testowych dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości - 6 punktów, po jednej podpowiedzi - 4 punkty, a po dwóch podpowiedziach - 2 punkty. Przyznawane punkty nie zależą od miejsca udzielania odpowiedzi.
 • za wpis do księgi gości 20 punktów;
 • za wypełnienie ankiety dotyczącej gry 20 punktów;
 • po 5 punktów za każdą z 3 rekomendacji gry znajomym;
Zatem w 1 etapie gry maksymalnie będzie można uzyskać 701 punktów.

W zależności od liczby uzyskanych punktów uczestnikom gry przyznawane będą wirtualne odznaki:
 • Złota odznaka - liczba uzyskanych punktów: co najmniej 630 - 90%;
 • Srebrna odznaka - liczba uzyskanych punktów: co najmniej 525 - 75% i mniej niż 630 - 90%;
 • Brązowa odznaka - liczba uzyskanych punktów: co najmniej 420 - 60% i mniej niż 525 - 75%.
Można będzie wydrukować sobie dyplom potwierdzający przyznanie odznaki.
Klasyfikacje zespołowe
Będą prowadzone dwie klasyfikacje:
 • szkół - w oparciu o wyniki ich uczniów
 • uczelni - w oparciu o wyniki ich studentów
Etap 2.
 • Do drugiego etapu będzie zakwalifikowanych 20 osób, które uzyskają największe liczby punktów w pierwszym etapie (co najmniej 525, czyli co najmniej srebrną odznakę).
 • Uczestnicy będą rozwiązywać w laboratorium komputerowym zadania testowe w postaci krzyżówki, zadania z lukami i pytań jednokrotnego wyboru korzystając z platformy dydaktycznej e-nauka.
  Z platformą można się zapoznać: Przejdź do systemu => Uczelnia demonstracyjna => Login: student Hasło: student2017 => Przedmiot: Historia Armii Krajowej => Przycisk: Przystąp do egzaminu
 • Zadania będą obejmować informacje podane w opisach wszystkich 18 Miejsc Pamięci.
 • Punkty za zadania będą obliczane automatycznie.
Etap 3.
 • Do trzeciego etapu będzie zakwalifikowanych 5 uczestników drugiego etapu, którzy uzyskali największe liczby punktów.
 • Uczestnicy będą ustnie odpowiadać przed komisją konkursową na wylosowywane pytania.
 • Pytania będą dotyczyć części opisów wszystkich 18 Miejsc Pamięci.
 • Punkty za odpowiedzi będą przyznawane przez komisję.

§ 4. Nagrody w Grze

 1. Klasyfikacja indywidualna
  Osoby, które przeszły do drugiego etapu otrzymają od Organizatorów: przypinki i koszulki z kodem QR gry, dyplomy i nagrody rzeczowe. Specjalnie wyróżnienia będą dodatkowo przyznane w zależności od wyników drugiego i trzeciego etapu.
 2. Klasyfikacje zespołowe
  Na podstawie wyników uzyskanych w pierwszym etapie trzy najlepsze szkoły i oraz jedna uczelnia otrzymają dyplomy i statuetki.
 • Wręczenie nagród nastąpi w podanym z wyprzedzeniem terminie i miejscu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody.
 • Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Gry znajduje się na stronach internetowych Organizatorów.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
 5. Wszelkie uwagi i zapytania należy przesyłać na adres: gra@armiakrajowa.org.pl