REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY TURYSTYCZNEJ
wersja robocza

§ 1. Zasady Gry
 1. Gra odbywa się w terminie od ... do ... w oparciu o rozmieszczone na wybranym terenie tabliczki z kodami QR.
 2. Organizatorami gry są ....
 3. Celem Gry jest zapoznanie jej uczestników z wybranymi informacjami, w tym dotyczącymi historii Armii Krajowej z równoczesnym zwiedzaniem miejscowości w której umieszczane są tabliczki z kodami QR.
 4. Zadaniem uczestników Gry jest przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi miejscami i udzielenie przede odpowiedzi na udostępniane pytania. Dla każdego miejsca dostępne są 3 pytania testowe z 3 możliwymi odpowiedziami.
 5. Możliwe jest udzielanie odpowiedzi przez Internet.
 6. Udzielenie powtórnych odpowiedzi na pytania testowe możliwe jest po upływie co najmniej tygodnia od udzielenia poprzednich.
 7. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
 8. Uczestnicy poruszają się podczas Gry na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 10. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika w dowolnym momencie Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 12. Organizator nie jest stroną między uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.
§ 2. Udział w Grze
 1. W Grze mogą uczestniczyć zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie.
 2. Udział w Grze jest bezpłatny, tzn. nie jest wymagane żadne wpisowe.
 3. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja uczestnika obejmująca podanie pseudonimu, adresu emaliowego i statusu zawodowego oraz opcjonalnie dodatkowych danych, w tym o uczestniku (m.in. nazwa szkoły lub uczelni, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, itp.) – dane te dalej są nazywane danymi biograficznymi.
 4. Uczestnikami gry są jedynie pojedyncze osoby (co wynika z w/w rejestracji).
 5. Rejestracji należy dokonać przed pierwszym odpowiadaniem na pytania testowe.
 6. Poprzez rejestrację uczestnik wyraża zgodę na:
  1. wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
  2. publikowanie przez Organizatora na własnej stronie internetowej, w portalach społecznościowych oraz w informacjach medialnych wyników gry z pseudonimami uczestników.
 7. Możliwe jest zarejestrowanie uczestnictwa w grze uczniów i studentów z innych szkół i uczelni, które nie są ujęte w wykazach. Takie szkoły i uczelnie należy zgłaszać z wyprzedzeniem z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
§ 3. Ocenianie udziału w Grze
Podczas udziału w Grze przyznawane są punkty:
 1. za podanie przy rejestracji wszystkich danych biograficznych - 10 punktów;
 2. za wybranie prawidłowej odpowiedzi w każdym z 3 pytań dot. zwiedzanego miejsca:
  • przez Internet bez podpowiadania 3 punkty, po jednej podpowiedzi - 2 punkty, a po dwóch podpowiedziach - 1 punkt
  • przy miejscu bez podpowiadania 9 punktów, po jednej podpowiedzi - 6 punktów, a po dwóch podpowiedziach - 3 punkty
 3. za każdą prawidłową odpowiedź na 25 pytań testowych dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości - 6 punktów, po jednej podpowiedzi - 4 punkty, a po dwóch podpowiedziach - 2 punkty. Nie ma ograniczeń na miejsce udzielania odpowiedzi.
 4. za wpis do księgi gości 20 punktów;
 5. za wypełnienie ankiety dotyczącej gry 20 punktów;
 6. po 5 punktów za każdą z 3 rekomendacji gry znajomym.
Tak więc za aktywność w grze poza odpowiedziami na pytania dostępnymi w zwiedzanych miejscach można uzyskać w 215 punktów (10 + 150 + 20 + 20 + 15 = 325). Przykładowo przy 15 miejscach można uzyskać jeszcze 405 punktów (15 * 3 * 9 = 405). Zatem w takiej grze maksymalnie będzie można uzyskać 730 punktów (325 + 405 = 730)
§ 4. Nagrody w Grze
W zależności od liczby uzyskanych punktów uczestnikom gry przyznawane będą wirtualne odznaki:
 1. Złota odznaka - liczba uzyskanych punktów: co najmniej 90% możliwych;
 2. Srebrna odznaka - liczba uzyskanych punktów: co najmniej 75% i mniej niż 90%;
 3. Brązowa odznaka - liczba uzyskanych punktów: co najmniej 60% i mniej niż 75%.
Można będzie wydrukować sobie dyplom potwierdzający przyznanie odznaki.

Inne nagrody będą podawane oddzielnie dla każdej Gry.
§ 5. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Gry znajduje się na stronach internetowych Organizatorów.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
 5. Wszelkie uwagi i zapytania należy przesyłać na adres: gra@armiakrajowa.org.pl