Baner

Powstanie Warszawskie

Wersja NAUKA

Żródło i pomoc -> Dzień po dniu

Należy przyporządkować wydarzenia wyświetlane w losowej kolejności w prawej kolumnie do tygodnii trwania Powstania - należy prostokąty z prawej kolumny przeciągać myszą do odpowiednich prostokatów z lewej kolumny (po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszy)..
Zmianę kolejności wyświetlania w prawej kolumnie umożliwia przycisk F5.
Na małych monitorach mogą by trudności przesuwaniu prostokątów z prawej strony. W takim przypadku prostokąt należy przesunać do lewej strony na górę lub na dół. ekranu, potem przesunąć ekran do góry lub na dół, a następnie przesunąć prostokąt w górę lub na dół ekranu.
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w poświęconym czasie.
Przy kojarzeniu par można wykorzystywać linki podane w lewej kolumnie.
Dla sprawdzenia poprawności uporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.
Wynik podawany jest w % liczby poprawnie dopasowanych par. Błędnie przyporządkowane prostokąty z prawej kolumny są wyświetlane w odwróconych kolorach.