Baner

Zamachy likwidacyjne Armii Krajowej

Wersja NAUKA

Należy przyporządkować informacje biograficzne Niemców na których przeprowadzono zamachy wyświetlane w losowej kolejności w prawej kolumnie do ich nazwisk idata zamachów podanych w lewej kolumnie w kolejności chronologicznej - należy prostokąty z prawej kolumny przeciągać myszą do odpowiednich prostokatów z lewej kolumny (po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszy).
Zmianę kolejności wyświetlania w prawej kolumnie umożliwia przycisk F5.
Na małych monitorach mogą by trudności przesuwaniu prostokątów z prawej strony. W takim przypadku prostokąt należy przesunać do lewej strony na górę lub na dół ekranu, potem przesunąć ekran do góry lub na dół, a następnie przesunąć prostokąt w górę lub na dół ekranu.
Wyświetlany zegar pozwala na zorientowanie się w poświęconym już czasie.
Przy kojarzeniu par można wykorzystywać linki podane w lewej kolumnie.
Dla sprawdzenia poprawności przyporządkowania należy kliknąć przycisk CHECK.