Przyswajanie wiedzy o Armii Krajowej wspomagane zasadami grywalizacji

Do wspomagania nauki i sprawdzania wiedzy wykorzystuje się moduły dydaktyczne w postaci krzyżówek i zadań z lukami. Każdy z modułów może występować w trybie NAUKA i w trybie SPRAWDZANIE. W zależności od trybu moduł nazywany jest pomocą dydaktyczną lub sprawdzianem dydaktycznym. Pomoc dydaktyczna dostarcza wiedzę dzięki możliwości podpowiadania haseł. W sprawdzianie dydaktycznym takiej możliwości nie ma.

Pomoce i sprawdziany dydaktyczne (w sumie 16) dotyczą dwóch obszarów wiedzy:
 1. Podstawowej o Armii Krajowej (1 krzyżówka oraz 1 zadanie z lukami - każde w trybie NAUKA i w trybie SPRAWDZANIE).
  Krzyżówka dotyczy podstawowych informacji o Armii Krajowej.
  Zadanie z lukami dotyczy następujących tematów:
  • AK w pigułce
  • Akcja "Burza"
  • Akcje sabotażowo-dywersyjne
  • AK w samoobronie na Kresach Wschodnich
  • Cichociemni
  • Kobiety w AK
  • Komenda Główna AK
  • Powstanie Warszawskie
  • Odtwarzanie Sił Zbrojnych w ramach akcji "Burza"
  • Polskie Państwo Podziemne
  • Struktura terytorialna AK
  • Uzbrojenie AK
  • Żołnierze AK innych narodowości
  • "Żołnierze Wyklęci"
 2. Tematycznej z 10 obszarów (10 krzyżówek cząstkowych w trybie NAUKA i w trybie SPRAWDZANIE, 2 krzyżówki zbiorcze w trybie SPRAWDZANIE oraz 2 zbiorcze zadania z lukami w trybie SPRAWDZANIE).
  Krzyżówki dotyczą następujących tematów:
  • Akcja "Burza"
  • Kadra dowódcza Armii Krajowej
  • Powstanie Warszawskie
  • Rozpracowanie pocisków V1 i V2
  • Szpital Dzieciątka Jezus
  • Szpital Ujazdowski
  • Walki o Uniwersytet Warszawski
  • Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej
  • Walki w rejonie Polskiego Monopolu Tytoniowego
  • Zdobycie budynku PAST
Rekomendowane postępowanie rozpoczyna się od wykorzystania krzyżówek dla zdobycia wiedzy - tryb NAUKA. Nie zaleca się przy tym korzystania z możliwości podpowiadania wszystkich haseł, rekomendując samodzielne ich określanie, np. dla krzyżówek cząstkowych na podstawie udostępnianego opisu - link w kolumnie "Temat". Nie ma żadnych ograniczeń na czas udzielania odpowiedzi. Zdobytą wiedzę dotyczącą dat i osób można sprawdzic za pomocą krzyżówek w trybie SPRAWDZANIE.

W następnej kolejności proponujemy wykorzystanie zadań z lukami - tryb NAUKA, do opanowania narracji historycznej w formie kilkuzdaniowych notatek. Poziom narracji można zweryfikować wykorzytując zadania z lukami w trybie SPRAWDZANIE. W zależności od złożoności sprawdzianu, na udzielanie odpowiedzi dysponujemy takim lub innym czasem. Stwierdzony poziom wiedzy można (ale nie trzeba) zapisać z identyfikatorem w postaci adresu e-mailowego. Operację tą można powtarzać wielokrotnie, przy czym zapisywany jest tylko najlepszy wynik.

Poziom opanowanej wiedzy identyfikowany jest za pomocą 16 sprawdzianów, które można podzielić na dwa sposoby: Jak podano powyżej opanowywanie i sprawdzanie wiedzy w każdym z dwóch w/w obszarów możliwe jest za pomocą różnych pomocy i sprawdzianów. Dzięki temu po opanowaniu wiedzy tematycznej możemy uzyskać punkty z kilku sprawdzianów.

Dodatkowo zamieszczono 12 zadań stymulujących i sprawdzających umiejętność myślenia chronologicznego, dotyczących 6 tematów. W opracowaniu jest możliwość zapisywania wyników ich rozwiązywania, wtedy będzie do dyspozycji 28 sprawdzianów.

Nasze postępowanie jest zgodne z:
Dla zwiększenia zainteresowania przyswajaniem wiedzy o Armii Krajowej wprowadzono zasady tzw. grywalizacji (gamifikacji), stosowane w grach komputerowych. Obejmują one organizowanie współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego oraz przyznawanie w zależności od poziomu opanowania wiedzy różnego rodzaju nagród, zarówno wirtualnych, jak i rzeczowych.

Za rozwiązywanie opublikowanych sprawdzianów oraz za aktywność komunikacyjną przyznawane są następujące punkty: Zatem każdy z rozwiązujących może uzyskać za 20 aktywności (13 krzyżówek, 3 zadania z lukami i 9 działań komunikacyjnych) maksymalnie 100 punktów.

Dla krzyżówek i zadania z lukami podana powyżej liczba punktów dotyczy udzielenia 100% prawidłowych odpowiedzi, przy mniejszej ich liczbie przyznawane punkty są proporcjonalne.

Przyznawane punkty mają następujący rozkład: W zależności od liczby punktów przyznaje się wirtualne medale wraz z dyplomami poświadczającymi nadanie, które można będzie samemu sobie wydrukować: Każda z osób otrzymujących medal złoty, która uzyska liczbę punktów większą od 95, dodatkowo otrzyma:
 1. Tytuł „EKSPERT HISTORII ARMII KRAJOWEJ”.
 2. Przypinkę z tworzywa.
 3. Nagrodę książkową.
Przypinka

Uzyskiwane liczby punktów przez poszczególne osoby wyświetlane będą w bieżąco aktualizowanym zestawieniu indywidualnym z podaniem przyjętego pseudonimu oraz szkoły, klubu, instytucji czy uczelni - dostęp do zestawienia poniżej. Zestawienie będzie można posortować według liczby zdobytych punktów. Przy takiej samej liczbie punktów sortowanie następuje według sumarycznego czasu rozwiązywania zadań.

Przewiduje się okresowe organizowanie w budynku PAST konkursów finałowych z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi na które będą zapraszane osoby, które uzyskały 100 pkt.

Współzawodnictwo
Poświadczanie osiągnięcia kolejnych poziomów opanowania wiedzy o Armii Krajowej

Uzyskiwane liczby punktów przez uczniów czy studentów szkół i uczelni wyświetlane będą w na bieżąco aktualizowanym zestawieniu zbiorczym obejmującym nazwę szkoły/uczelni, liczbę uczestników oraz sumaryczną liczba punktów - dostęp do zestawienia poniżej. Zestawienie będzie można posortować według liczby zdobytych punktów. Przewiduje się wyróżnianie dyplomami szkół i uczelni, których uczniowie i studenci zdobyli największą liczbę punktów. Dla trzech pierwszych miejsc – co roku będą przyznawane Medale Pamiątkowe „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.

Medal SZZAK