W tym roku będziemy obchodzić 75 rocznicę powołania 13 listopada 1939 r. rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), opierającego się na strukturach Służby Zwycięstwu Polsce (SZP). 14 lutego 1942 r. ZWZ został przemianowany rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego na Armię Krajową. Armia Krajowa stanowiła pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego (PPP). 4 stycznia upłynęło już 70 lat od rozpoczęcia akcja „Burza”. 1 sierpnia minie 70 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 r. rozkazem ostatniego komendanta AK gen. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”, działającego z upoważnienia Prezydenta RP. 

Rocznice te były powodem podjęcia przez Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej decyzji o zorganizowaniu konkursu "Historia Armii Krajowej" obejmującego także tematykę ZWZ i PPP.

Podejmowana inicjatywa jest zgodna z jednym z celów Związku: Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego – Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

13 lutego 2014 r. podczas Zjazdu Sprawozdawczego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jednogłośnie nadano Konkursowi imię gen. Stefana Roweckiego ps. "Grot".

Dla zapewnienia możliwie licznego uczestnictwa w konkursie wykorzystano Internet oraz popularne krzyżówki, których poprawność rozwiązywania można sprawdzać automatycznie.

krzyżówka    krzyżówka

Uczestnicy: bez ograniczeń

W konkursie będzie wykorzystane 40 krzyżówek tematycznych, z których 17 dotyczy bezpośrednio Armii Krajowej. Tematy tych krzyżówek wraz z pozostałymi, ponumerowanymi alfabetycznie i zgrupowanymi według zawartości przedstawia poniższy rysunek.

tematy kzzyżówek

Wyodrębnione tematy krzyżówek naocznie wskazują, że Armia Krajowa była wielką i wielo płaszczyznową organizacją, funkcjonującą w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, które także projektowała i wytwarzała własne uzbrojenie.

Pokazana jest zarówno struktura terytorialna Armii Krajowej oraz prowadzone na jej podstawie odtwarzanie Sił Zbrojnych.

Historia Armii Krajowej ilustrowana jest w pierwszej kolejności poprzez życiorysy Jej żołnierzy zajmujących różne stanowiska i pełniących różne funkcje: dowódców, generałów, cichociemnych, medyków, kapelanów, Żołnierzy Wyklętych,...

Akcentuje się, że prowadzone przez Armię Krajową działania zbrojne to nie tylko Powstanie Warszawskie, będące istotnym elementem prezentowanej akcji "Burza, ale także poprzedzające je akcje dywersyjno-sabotażowe.

Jako uzupełnienie przekazuje się informacje o piosenkach, wierszach, książkach, filmach o Armii Krajowej oraz satyrze lat wojny i okupacji.