REGULAMIN PATRIOTYCZNEJ GRY KOMUNIKACYJNEJ

Logo gry

§ 1. Zasady Gry

 1. Gra odbywa się w terminie od godz. 12:00 1 lipca 2019 do godz. 12:00 30 grudnia 2019 roku w oparciu o 154 Miejsca Pamięci Armii Krajowej rozmieszczone w Warszawie i w otaczających ja powiatach:
  • 137 Miejsc w Warszawie, w tym 5 nowych:
   • Kopiec Powstania Warszawskiego
   • Pomnik Powstania Warszawskiego
   • Cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie
   • Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli
   • Reduta przy ul. Królewskiej 16
  • 7 Miejsc położonych w sąsiedztwie Warszawy - po jednym w 7 powiatach
  • 10 Miejsc położonych w dalszej odległości od Warszawy - po jednym w 10 powiatach
  Powiaty te są przedstawione na poniższej mapie:
  Mapka


  W Miejscach tych są rozmieszczone lub będą tabliczki z kodami QR.
 2. Organizatorami gry są Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego i Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
 3. Celem Gry jest zapoznanie jej uczestników z tym dotyczącymi historii Armii Krajowej z równoczesnym zwiedzaniem miejscowości w których rozmieszczone są Miejsca Pamięci.
 4. Zadaniem uczestników Gry jest przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi Miejscami Pamięci i udzielenie odpowiedzi na udostępniane pytania. Dla każdego Miejsca dostępnych jest 5 pytań testowych z 3 możliwymi odpowiedziami.
 5. Możliwe jest udzielanie odpowiedzi przez Internet.
 6. Przy udzielaniu odpowiedzi możliwe jest korzystanie z podpowiedzi, każda z których eliminuje jedną nieprawidłową odpowiedź. Skutkuje to obniżaniem przyznawanych punktów, co określono poniżej.
 7. Udzielenie powtórnych odpowiedzi na pytania testowe możliwe jest po upływie co najmniej tygodnia od udzielenia poprzednich.
 8. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
 9. Uczestnicy poruszają się podczas Gry na własną odpowiedzialność.
 10. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 11. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom, Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika w dowolnym momencie Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 2. Udział w Grze

 1. W Grze mogą uczestniczyć zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie.
 2. Udział w Grze jest bezpłatny, tzn. nie jest wymagane żadne wpisowe.
 3. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja uczestnika obejmująca podanie pseudonimu, adresu emaliowego i statusu zawodowego oraz opcjonalnie dodatkowych danych, w tym o uczestniku (m.in. nazwa szkoły lub uczelni, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, itp.) – dane te dalej są nazywane danymi biograficznymi.
 4. Uczestnikami gry są jedynie pojedyncze osoby (co wynika z w/w rejestracji).
 5. Rejestracji należy dokonać przed pierwszym odpowiadaniem na pytania testowe.
 6. Poprzez rejestrację uczestnik wyraża zgodę na:
  • wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
  • publikowanie przez Organizatora na własnej stronie internetowej, w portalach społecznościowych oraz w informacjach medialnych wyników gry z pseudonimami uczestników.
 7. Możliwe jest zarejestrowanie uczestnictwa w grze uczniów i studentów z innych szkół i uczelni, które nie są ujęte w wykazach. Takie szkoły i uczelnie należy zgłaszać z wyprzedzeniem z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

§ 3. Ocenianie udziału w Grze

Podczas udziału w Grze przyznawane są punkty:
 1. za podanie przy rejestracji statusu zawodowego - 10 punktów;
 2. za każdą prawidłową odpowiedź na pytania testowe udzieloną bez podpowiedzi:
  • 3 - odpowiedzi przez Internet
  • 9 - odpowiedzi przy Miejscu Pamięci w Warszawie
  • 12 - odpowiedzi przy Miejscu Pamięci w powiatach położonych w sąsiedztwie Warszawy
  • 15 - odpowiedzi przy Miejscu Pamięci w powiatach położonych w dalszej odległości od Warszawy
  Punkty przyznawane za prawidłową odpowiedź na pytania testowe będą zmniejszane za każdą podpowiedź o:
  • 1 - odpowiedzi przez Internet
  • 3 - odpowiedzi przy Miejscu Pamięci w Warszawie
  • 4 - odpowiedzi przy Miejscu Pamięci w powiatach położonych w sąsiedztwie Warszawy
  • 5 - odpowiedzi przy Miejscu Pamięci w powiatach położonych w dalszej odległości od Warszawy
 3. za każdą prawidłową odpowiedź na 25 pytań testowych dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości - 6 punktów, po jednej podpowiedzi - 4 punkty, a po dwóch podpowiedziach - 2 punkty. Przyznawane punkty nie zależą od miejsca udzielania odpowiedzi.
 4. za każdą prawidłową odpowiedź na 25 pytań testowych dotyczących działalności konspiracyjnej tramwajarzy i autobusiarzy - 6 punktów, po jednej podpowiedzi - 4 punkty, a po dwóch podpowiedziach - 2 punkty. Przyznawane punkty nie zależą od miejsca udzielania odpowiedzi.
 5. za wpis do księgi gości 20 punktów;
 6. za wypełnienie ankiety dotyczącej gry 20 punktów;
 7. po 5 punktów za każdą z 3 rekomendacji gry znajomym;
 8. za każdy zarejestrowany przejazd komunikacją miejską do Miejsc Pamięci - 3 punkty, maksymalna liczba rejestrowanych przejazdów 154 - tyle jest Miejsc Pamięci.
Zatem w grze maksymalnie będzie można uzyskać 8162 punktów.

Zgodnie z zapowiedzią w grze będą uwzględniane wyniki uzyskane od 1 stycznia 2018 roku do 15 kwietnia 2018 roku.

§ 4. Nagrody w Grze

 1. Klasyfikacja indywidualna
  W zależności od liczby uzyskanych punktów uczestnikom gry przyznawane będą wirtualne odznaki:
  • Złota odznaka - liczba uzyskanych punktów: co najmniej 7345 - 90%;
  • Srebrna odznaka - liczba uzyskanych punktów: co najmniej 6121 - 75% i mniej niż 7345 - 90%;
  • Brązowa odznaka - liczba uzyskanych punktów: co najmniej 4897 - 60% i mniej niż 6121 - 75%.
  Można będzie wydrukować sobie dyplom potwierdzający przyznanie odznaki.
  20 osób, które uzyskają największe liczby punktów (co najmniej 6121, czyli co najmniej srebrną odznakę) otrzymają od Organizatorów: przypinki i koszulki z kodem QR gry, dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Klasyfikacje zespołowe
  Będą prowadzone cztery klasyfikacje zespołowe:
  • szkół - w oparciu o wyniki ich uczniów
  • uczelni - w oparciu o wyniki ich studentów
  • dzielnic - w oparciu o wyniki szkół i uczelni znajdujących sie na ich obszarze
  • powiatów - w oparciu o wyniki szkół znajdujących się na ich obszarze
  Trzy najlepsze szkoły, uczelnie, dzielnice i powiaty otrzymają dyplomy i statuetki.
 3. Wręczenie nagród nastąpi w I kwartale 2020 r. na IV piętrze budynku PAST przy ul. Zielnej 39 – dokładny termin zostanie podany na stronie gry z wyprzedzeniem. Podczas tej uroczystości będą wręczane nagrody indywidualne uczestnikom gry oraz zespołowe szkołom, uczelniom, dzielnicom i powiatom.
 4. Odbioru nagród można dokonać osobiście jedynie w podanym powyżej miejscu i terminie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Gry znajduje się na stronach internetowych Organizatorów.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
 5. Wszelkie uwagi i zapytania należy przesyłać na adres: gra@armiakrajowa.org.pl