W dniu 24 września br. odbyło się kolejne 8. posiedzenie Zarządu Głównego ŚZŻAK tej kadencji.

Podczas zebrania dyskutowano nad sprawami istotnymi dla dalszej sprawnej pracy naszego Związku.

Plenum podjęło uchwały, z których najważniejsze m.in. dotyczą:

- Zwołania na dzień 25-26 marca 2015 r. przewidzianego Statutem XIV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów ŚZŻAK. Do zakresu Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego będzie należało m.in.: wybór władz naczelnych na kolejną 3-letnią kadencję, rozpatrzenie sprawozdań oraz ocena działalności poszczególnych władz naczelnych, uchwalenie form kontynuowania przekazu Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz uchwalenie zmian w Statucie.

- Liczby delegatów w zależności od liczby członków. Zarząd Główny ŚZŻAK jednogłośnie przegłosował uchwałę, która mówi, że we wszystkich Okręgach każde rozpoczęte 200 osób ogólnej liczby członków (zwyczajnych i nadzwyczajnych) upoważnia do wydelegowania jednego Delegata na XIV Zjazd.

/S.K/

fot. Ł.S