2010-12-23

Repozytorium Armii Krajowej
Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego w swoim portalu internetowym zamieściła opracowane Repozytorium Armii Krajowej. Repozytorium to było przedstawione podczas Konferencji „XX-lecie ŚZŻAK – Przyszłość”. Informacja o Repozytorium Armii Krajowej została zamieszczona w portalu Rok Historii Najnowszej, prowadzonym przez Minsterstwo Edukacji Narodowej.


2010-12-21
Konferencja „XX-lecie ŚZŻAK – Przyszłość”
W dniach 13-14 12.2010 r. w Centrum Konferencyjnym MON zorganizowana została przez Zarząd Główny ŚZŻAK konferencja „XX-lecie ŚZŻAK – Przyszłość” dotycząca rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych.
Przed Konferencją Prezes Zarządu Głównego wystosował apel APEL PREZESA ŚZŻAK. Zostały także opracowane tezy dot. przyszłości Związku.
Na konferencję zaproszeni zostali oprócz gości przedstawiciele wszystkich Okręgów oraz władz ŚZŻAK.
Z powodu choroby Prezesa Zarządu Głównego Stanisława Oleksiak, obradom przewodniczył Wiceprezes ZG ŚZŻAK Jerzy Żelaśkiewicz.
W pierwszym dniu obrad przedstawione zostało sprawozdanie prezesa ZG ŚZŻAK oraz informacje członków władz Związku o prowadzonych sprawach.
Wprowadzenie do problematyki przeszłości Związku obejmowało omówienie propozycji wytycznych dla sformułowania programu przekształceń form działania struktur Związku.
Została powołana komisja do opracowania zmian w statucie oraz komisja przygotowująca tezy programowe.
W drugim dniu obrad po wystąpieniach i dyskusjach, został przyjęty harmonogram działań dotyczących przyszłości Związku.
Zakończeniem konferencji było uroczyste spotkanie wigilijno-noworoczne z udziałem licznie zaproszonych gości.
Życzenia od władz państwowych złożył minister ON Bogdan Klich oraz kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski.


Tezy wytąpienia Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha

  1. Podziękowanie za zaproszenie na zjazd Związku przypadający w tak szczególnym dla polskiej tradycji czasie. Radość ze spotkania z przedstawicielami organizacji, która od lat dobrze współpracuje z MON w ramach podpisanych porozumień (I996r., nowelizacja 2009r.).
  2. Podkreślenie wagi więzi pokoleniowych dla kształtowania świadomości historycznej żołnierzy WP i szczególnej roli, jaka przypada ludziom, którzy tworzyli Polskie Państwo Podziemne i jego struktury militarne, w budowaniu współczesnych, profesjonalnych Sił Zbrojnych. Zaznaczenie, że na profesjonalizm - oprócz wyszkolenia i sprawności technicznej - powinno składać się również wykształcenie historyczne i stosunek do wojskowej tradycji. Nie do przecenienia są tutaj wartości, jakie wnoszą kombatanci swoją działalnością edukacyjną dotyczącą dokonań AK i zmagań po 1945r., ponieważ mimo 20 lat niepodległości wiele jeszcze jest w tym zakresie do zrobienia, a w życie wkraczają kolejne pokolenia, dla których, m.in. na skutek zalewu wytworów tzw. „kultury masowej", te czasy są mało znane.
  3. Nawiązanie do 20-lecia istnienia ŚZŻ AK (obchody we wrześniu br.), uznanie dla jego działalności statutowej i czynnego wpierania różnych inicjatyw społecznych (np. kluby historyczne, budowa muzeum II wojny światowej w Gdańsku). Podziękowanie za nagrodę przyznaną przez ŚŻŻ AK Muzeum AK w Krakowie za szczególne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o AK i Polskim Państwie Podziemnym.
  4. Wyrażenie szacunku i uznania dla działalności Związku na rzecz wspierania kombatantów. Związek przyczynia się do tworzenia sfery wspólnej, obywatelskiej odpowiedzialności, wypełnia lukę w sferze socjalnej, która istnieje mimo działań instytucji państwowych. W ten sposób działa na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
  5. Podziękowanie za współprace z MON w mijającym roku, sprawną wymianę informacji, kontakty z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności, wspólne uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych
  6. Nawiązanie do przyszłości Związku: zrozumienie dla trudnej sytuacji Związku po śmierci prezesa Czesława Cywińskiego w katastrofie smoleńskiej i trudnościach organizacyjnych z tym związanych.
  7. Kombatanci mogą liczyć na maksimum życzliwości i wsparcie MON.
  8. Życzenia świąteczne dla członków Związku i nowego Prezesa Stanisława Oleksiaka.
Opracował: Zbigniew Pusłowski


2010-10-14
Konferencja popularnonaukowa

19 października br. we Wrocławiu odbędzie się konferencja popularnonaukowa "Nie tylko walka... Żołnierze Armii Krajowej w powojennym Wrocławiu i na Dolnym Śląsku" - AS Szczegóły - należy kliknąć napis Okręg Dolnośląski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

2010-09-29
Posiedzenie Plenarne Zarządu Głównego
Kolejne, trzecie w tym roku posiedzenie Plenarne Zarządu Głównego, poświęcone było omówieniu bieżącej sytuacji w jakiej znajduje się Związek. Druga część w znacznej mierze poświęcona była 20-leciu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Oprócz członków Prezydium Zarządu Głównego, Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Prezesów Okręgów i przedstawicieli komisji problemowych wzięli w nim udział przedstawiciele szeregu organizacji i instytucji współpracujących z naszym Związkiem, w tym m. in. Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Podczas spotkania wręczone zostały Nagrody im. Jerzego Ślaskiego ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury i Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Uzasadnienia przyznanych nagród wygłosił Sekretarz Kapituły Nagrody Kol. Józef Rell.
Nagrody indywidualne otrzymali:
1. mgr Lucjan Sikora – wieloletni Redaktor Naczelny Biuletynu Informacyjnego ŚZŻAK
2. dr Kazimierz Krajewski – historyk, pracownik naukowy IPN oraz Prezes Okręgu Nowogródzkiego ŚZŻAK
Nagrodę zbiorową w tym roku przyznano:
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie - nagrodę odebrał Dyrektor Muzeum Pan Adam Rąpalski.
Spotkanie to było również okazją do wręczenia Kol. Lucjanowi Sikorze „Podziękowania” i „Dyplomu Uznania” za zaangażowanie w pracę na rzecz ŚZŻAK, a także Medali „Pro Memoria” dla Pana Piotra Łapińskiego - OBEP IPN Białystok i Pana Zbigniewa Nawrockiego - Dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN. W imieniu Pana Zbigniewa Nawrockiego nagrodę odebrał dr hab. Jan Żaryn. Poza wysłuchaniem wspomnień uczestnicy spotkania mogli obejrzeć fragment filmu dokumentalnego z 1990 r. w reżyserii Aliny Czerniakowskiej pt. „Minęło pół wieku”. Każdy otrzymał również numer specjalny „Biuletynu Informacyjnego ŚZŻAK” wydany z okazji 20-lecia Związku.

2010-09-17
Prezydent podejmuje weteranów
W całym kraju odbywają się uroczystości związane z „dniem weterana”, obchodzonym 1 września każdego roku. 16 września Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski spotkał się z kombatantami w Pałacu Prezydenckim. Wśród uczestników uroczystości liczną grupę stanowili żołnierze Armii Krajowej z Prezesem ŚZŻAK Stanisławem Oleksiakiem oraz powstańcy warszawscy.

2010-09-15
Posiedzenie Rady Naczelnej
12 października odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Naczelnej Związku poświęcone analizie ostatniego okresu pracy ŚZŻAK oraz problemom związanym z coraz trudniejszą sytuacja kadrową i finansową organizacji.

2010-09-15
Posiedzenie Zarządu Głównego ŚZŻAK
Dwadzieścia lat minęło….
Najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego ŚZŻAK odbędzie się w środę 29 września i poświęcone zostanie przede wszystkim 20 rocznicy powstania naszej organizacji. Godzi się przypomnieć, iż zgłosiło do niej żywiołowo akces około 80 tysięcy byłych żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, z których większość w okresie zniewolenia komunistycznego była represjonowana i upokarzana, nie miała możliwości organizowania się oraz pielęgnowania przyświecających nam wartości. W pierwszych latach ŚZŻAK liczył ponad 60 tysięcy kombatantów. Obecnie, jak szacujemy, szeregi ŚZŻAK liczą około 12 tysięcy członków, z których ponad trzy czwarte jest weteranami wojny. Średnia wieku wynosi 86 lat.

2010-09-13
Specjalny numer :„Biuletynu Informacyjnego”
„Biuletyn Informacyjny” też ma 20 lat
Dwudziestoleciu naszej organizacji, jej historii i dorobkowi poświęcony został specjalny (9/2010) numer :„Biuletynu Informacyjnego” pismo które nie tylko winietą nawiązuje do tradycji największego podziemnego tygodnika, ukazującego się przez 5 lat w okupowanej Europie.
Ostatnia część zebrania Zarządu Głównego, które odbędzie się 29 września br., poświecona zostanie spotkaniu redaktorów naczelnych miesięcznika, który od 20 lat jest oficjalnym organem, a zarazem wizytówką Związku.

2010-09-9
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego
27 września minie 71 rocznica powołania Służby Zwycięstwu Polski. Od 1998 roku dzień ten obchodzony jest, jako Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.
Uroczystości centralne, poprzedzone złożeniem kwiatów przed pomnikiem gen Grota- Roweckiego, odbędą się przed Sejmem RP, gdzie usytuowany jest pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, który powstał z naszych składek. W programie m.in. przewidziane są wystąpienia Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz i Prezesa ŚZŻAK Stanisława Oleksiaka oraz Apel Poległych.
Apelujemy o liczny udział w naszym święcie. Początek o godz. 14.15.

2010-09-7
„Kotwica” na pomniku
26 września, w niedzielę o godz. 12.00 na cokole Pomnika Lotnika odsłonięta zostanie replika „kotwicy” – znaku Polski Wałczącej. Znak ten, jesienią 1942 roku namalował na cokole tego pomnika harcerz Szarych Szeregów phm Janek Bytnar. Był to czyn niesłychanej odwagi gdyż pomnik ten stał wówczas przy placu Unii Lubelskiej, u wylotu Alei Szucha, gdzie miało swoją siedzibę hitlerowskie gestapo.
Inicjatorem i organizatorem upamiętnienia jest Fundacja Filmowa Armii Krajowej oraz Komenda Stołeczna Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Współorganizatorem uroczystości jest Urząd Dzielnicy Warszawa-Ochota.

2010-09-7
Weterani na Mazowszu
23 września Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zaprasza weteranów na spotkanie, które odbędzie się w siedzibie zespołu „Mazowsze” w Karolinie opodal Grodziska Mazowieckiego.
W programie, oprócz okolicznościowych przemówień przewidziano występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Jak pamiętamy zespół „Mazowsze” w roku 1999 uczestniczył w uroczystości poświęcenia, przez Ojca Świętego Jana Pawła II, pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

2010-09-1
17 września - pamiętamy
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie gen. dyw. Leon Komornicki zapraszają na obchody 71 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w dniu 17 września. Obchody rozpocznie, o godz. 15.30, uroczysta Msza Święta w Katedrze Polowej WP, po której ok. godz. 17.00, odbędzie się uroczystość przed Pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. W programie m.in. Apel Pamięci oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów. W spotkaniu – jak co roku uczestniczyć będzie delegacja władz Związku oraz licznie zebrani żołnierze z tzw.„Okręgów Bez Ziemi”. Wieczorem w Teatrze Polskim odbędzie się okolicznościowy spektakl muzyczno-wizualny.

2010-08-04
Zapowiedź projekcji filmu "Oni szli Szarymi Szeregami"
W Muzeum Powstania Warszawskiego o godz. 17.00 odbędzie się ogólnodostępna projekcja fabularyzowanego filmu dokumentalnego reż. M. Malca pt. „Oni szli Szarymi Szeregami”. Film ten wyprodukowany został przez Fundację Filmową Armii Krajowej i uzyskał w maju br. na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2010-08-01
Zapłonął ogień na Kopcu Powstania Warszawskiego
Na Kopcu Powstania Warszawskiego na warszawskim Czerniakowie zapłonął w niedzielę wieczorem ogień przyniesiony z Grobu Nieznanego Żołnierza przez "sztafetę pokoleń". Ogień będzie płonął przez 63 dni - tyle, ile w 1944 r. trwały walki na ulicach Warszawy.
W "sztafecie pokoleń" - jak co roku - uczestniczyli przedstawiciele wojska, kombatanci, strażnicy miejscy oraz harcerze. W uroczystościach wzięli m.in. prezes Związku Powstańców Warszawskich gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, prezes Klubu Kawalerów Orderu Virtuti Militari Zdzisław Piłatowicz, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Stanisław Oleksiak i Adam Komorowski - syn dowódcy Powstania Warszawskiego Tadeusza Bora-Komorowskiego. Obecni byli także minister w Kancelarii Prezydenta Jaromir Sokołowski, p.o. kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, posłowie i senatorowie oraz przedstawiciele władz miasta i dzielnic.
Licznie zgromadzili się też mieszkańcy Warszawy.
"Szczęście dopisało wielu z nas - przeżyliśmy. Ale pamiętamy i pamiętać będziemy na wieki o tych, którzy oddali swoje życie za naszą ukochaną Warszawę (...) Oddajemy hołd tym wspaniałym, młodym dziewczętom i chłopcom, którzy 66 lat temu walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę" - powiedział gen. Ścibor-Rylski.

2010-08-01
Uroczystości pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego (tuż przed Sejmem)
Podczas uroczystości pełniący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna przypomniał, że Polacy po klęsce wrześniowej bardzo szybko zorganizowali swoje państwo "w taki sposób, jak żadne inne państwo w Europie".
Zaznaczył, że tylko w Polsce istniało państwo podziemne ze wszystkimi jego instytucjami, "z armią 300 tys. żołnierzy AK, którzy, kiedy przyszedł czas, podjęli walkę o niepodległą Polskę".
"Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego to symbol polskiej państwowości, symbol polskiego państwa z czasów, gdy wydawało się, że polskiego państwa już nie było" - mówił Schetyna. Zaznaczył, że dziś Powstanie Warszawskie to nie tylko brzozowe krzyże na Powązkach czy pomniki powstańczych walk, ale przede wszystkim pamięć. "Wszystko to jest w nas. Wszystko to stworzyło fundament dla wolnej Polski" - dodał marszałek Sejmu.

Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Stanisław Oleksiak powiedział m.in.:
- Zarówno ci, którzy oddali wówczas życie Polsce, jak i my, weterani, nie ustajemy w służbie Ojczyźnie, oczekując spełnienia wizji o Polsce silnej i czystej jak łza.
- Powstańcy muszą jeszcze wykonać swoje ostatnie zadanie i przekazać tę pamięć historyczną młodym.
Prezes ŚZŻAK wyraził zadowolenie, że na uroczystościach obecni są przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Świadczy to o pamięci i szacunku dla tych, którzy o wolność naszą walczyli na frontach jawnych i tajnych.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła podczas uroczystości, że "po klęsce wojny obronnej 1939 roku Polacy nie złożyli broni - w obliczu najwyższego zagrożenia nie porzucili marzeń o wolności kraju" a utworzone wtedy "Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową - działy sądy, wydawano podziemną prasę, funkcjonowało tajne nauczanie, rozwijały się struktury podziemnej kultury, trwała bohaterska walka o obronę tożsamości narodowej".
"Składamy dziś tu, jak co roku, hołd ludziom, którzy idee wolnej Polski realizowali w czynie zbrojnym i w walce cywilnej. Postawa twórców Polskiego Państwa Podziemnego może być wzorem dla wszystkich współczesnych" - zaznaczyła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Na zakończenie uroczystości wieńce pod pomnikiem złożyli przedstawiciele m.in. organizacji powstańczych, prezydenta-elekta Bronisława Komorowskiego, Sejmu, Senatu, rządu, władz Warszawy, korpusu dyplomatycznego, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego.

2010-07-26
Konferencja prasowa w sprawie obchodów 66. rocznicy Powstania Warszawskiego
Na 11 piętrze w gmachu PAST-y, która jest siedzibą Zarządu Głównego ŚZŻAK, odbyła się konferencja prasowa podczas, której zaprezentowano tegoroczny program obchodów 66. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz podpisano „Apel” do mieszkańców Stolicy o godne uczczenie rocznicy.
W konferencji udział wzięli: Jacek Wojciechowicz – Wiceprezydent m.st. Warszawy, Edmund Baranowski – Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, Jerzy Żelaśkiewicz – Wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK, Jan Ołdakowski – Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Tadeusz Filipkowski – członek Rady Naczelnej, Rzecznik Prasowy ŚZŻAK oraz licznie zgromadzeni dziennikarze.
Konferencję poprowadził Jarosław Jóźwiak – Wicedyrektor Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy. Budynek PAST-y, będący od początku XX wieku siedzibą największej w Polsce centrali telefonicznej został 20 sierpnia 1944 r. po uporczywych i ciężkich walkach zdobyty przez oddziały powstańcze.

2010-07-23
Prezes Rady Naczelnej ŚZŻAK został Przewodniczącym Rady Kombatanckiej przy Kierowniku Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Prezes Rady Naczelnej ŚZŻAK mjr Tadeusz Michalski podjął obowiązki Przewodniczącego Rady Kombatanckiej - organu opiniodawczo-doradczego przy Kierowniku Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Do 10 kwietnia br. funkcję tę wykonywał płk Czesław Cywiński, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

2010-07-20
Spotkanie Szefa BBN z Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
W poniedziałek, 19 lipca 2010 r., minister Stanisław Koziej spotkał się z Prezesem Zarządu Głównego ŚZŻAK Stanisławem Oleksiakiem. W trakcie spotkania Stanisław Oleksiak przedstawił obecną sytuację w Związku oraz planowane na najbliższy czas przedsięwzięcia. Omówiona została również możliwość zawarcia porozumienia dotyczącego merytorycznej współpracy pomiędzy Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

2010-01-30

Zmarł mjr mgr inż. Bolesław Lisowski ps. Sławek

W głębokim smutku zawiadamiamy, że 29.01.2010 r. odszedł od nas na "Wieczną Wartę" w wieku 87 lat mjr mgr inż. BOLESłAW LISOWSKI ps. "Sławek" z zasłużonego rodu ziemiańskiego Ziemi Nowogródzkiej, żołnierz ZWZ-AK obwodu a następnie dowódca plutonu i kolejno zwiadu konnego III/77 pp Armii Krajowej UBK - Okręgu Nowogródzkiego.Uczestnik wielu akcji bojowych, ranny w walce na terenie Lidy. Był żołnierzem AK Obywatelskiej Okręgu Białostockiego i współredaktorem tajnego pisma.
Represjonowany przez NKWD i UB.
Odznaczony Krzyżem Walecznych.
Współorganizator Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, zasłużony długoletni prezes Okręgu Nowogródzkiego, w kadencji 2002-2005 Wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK. Wyróżniony Krzyżem AK, Krzyżem Komandorskim OOP oraz innymi wysokimi odznaczeniami państwowymi i związkowymi.
Cześć Jego Pamięci!
Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne kondolencje.

 Prezes Zarządu Głównego
 Rada Naczelna i Władze ŚZŻAK
 oraz przyjaciele i współpracownicy

Uroczystości pogrzebowe rozpocznie Msza Święta w Katedrze Polowej WP w Warszawie dn. 5.02.2010 r. /piątek/ o godz. 12.00Pogrzeb na Cmentarzu Powązkowskim /Stare Powązki/