W dniu 21 września br. w Centrum Historycznym Polskiego Państwa Podziemnego w budynku PAST-y odbyło się 4. Zebranie Zarządu Głównego ŚZŻAK.


Obrady rozpoczęły się od wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego "Za Zasługi dla ŚZŻAK" Pani Aldonie Zielińskiej, która wspiera działania naszego Związku i doprowadziła do zmian na Cmentarzu Komunalnym dawnym Wojskowym w Warszawie w tzw. Alei Armii Ludowej. Społecznie udowadnia, iż w Alei są pochowani również członkowie AK i w związku z tym nazwa tej Alei ma zostać wkrótce zmieniona.


Następnie przystąpiono do omawiania porządku obrad.


Uchwalono między innymi, że XVI Zjazd Delegatów ŚZŻAK – Nadzwyczajny odbędzie się 17 października 2016 r. celem uzupełniania składu Prezydium ZG i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz uchwalenia regulaminów o charakterze ogólnozwiązkowym. Powołano również Komisję Zjazdową, która będzie nadzorowała prawidłowe przygotowanie dokumentów na Zjazd.

Działając na podstawie § 28 pkt 13 Statutu, Zarząd Główny ŚZŻAK negatywnie ocenił pismo Prezesa Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Macieja Prażmo z dnia 05.08.2016 r., które zostało rozesłane do władz i mediów, a tym samym całkowicie podzielił stanowisko Prezydium ZG z dnia 16 września br. i postanowił uchwałą ZG ŚZŻAK Nr 10/2016 zawiesić w swoich czynnościach Prezesa Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Macieja Prażmo do czasu rozpatrzenia sprawy przez Główny Sąd Koleżeński.

W dalszej części obrad została również wyjaśniona inicjatywa zbiórki pieniędzy na budowę Pomnika AK w Krakowie, przedstawione stanowisko Prezydium ZG w sprawie nadużywania Znaku Polski Walczącej, a także szczegółowo omówiono sprawę przyznawania zapomóg w ramach internetowej zbiórki pieniędzy dla Powstańców Warszawskich zorganizowaną przez redaktora Filipa Chajzera oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Na zakończenie wypowiadali się Prezesi Okręgów ŚZŻAK na temat trudności panujących w ich Okręgach.

S.K

fot. S.K