W dniach 13-15 marca 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej obradował XI Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy ŚZŻAK. Uroczystości przedzjazdowe poprzedziła msza święta w kaplicy Pułku Ochrony znajdującej się na terenie Centrum Konferencyjnego MON. Po niej, w budynku głównym Centrum, odbyło się spotkanie kombatantów i członków-delegatów na Zjazd ŚZŻAK z zaproszonymi gośćmi. Spotkanie otworzył obecny prezes Związku Stanisław Oleksiak. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Gen. Krzysztof Bondaryk, Szef Sztabu Generalnego Gen. Mieczysław Cieniuch, przedstawiciel Prezydenta RP Pan Waldemar Strzałkowski, p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jan Stanisław Ciechanowski, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Maria Dmochowska.


Podczas uroczystości został udekorowany sztandar ŚZŻAK nadanymi Związkowi odznaczeniami: medalem „Pro Patria” nadanym decyzją kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz złotym „Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” nadanym decyzją sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Do udziału w zjeździe uprawnionych było 135 delegatów i członków dotychczasowych władz reprezentujących ponad 15 tysięczną rzeszę członków organizacji. Ze względu na stan zdrowia na Zjazd przybyło 114 osób. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie Naczelnej i Komisji Rewizyjnej. Zdecydowaną  większością głosów przyjęto nowy statut, który zacznie obowiązywać po przyjęciu go przez Krajowy Sąd Rejestrowy.  Określa on zasady pracy Związku w obliczu zmieniających się warunków, w których z przyczyn biologicznych maleje kadra weteranów II wojny światowej, a ciężar pracy przejmują stopniowo przedstawiciele młodszych pokoleń. W roku 1989, w którym po odzyskaniu pełnej Niepodległości ŚZŻAK mógł rozpocząć działania, do Związku zgłosiło akces ponad 80 tys  b. żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego. Dzisiaj weterani II wojny światowej stanowią 2/3 członków organizacji.

Prezesem Związku został ponownie mjr Stanisław Oleksiak, kawaler orderu Virtuti-Militari, w czasie wojny partyzant 77 pp AK operującego na Nowogródczyźnie, a po wojnie wieloletni więzień PRL. 


Stanowisko Prezesa Rady Naczelnej Zjazd powierzył wieloletniemu działaczowi Rady kol. Januszowi Nowackiemu, wywodzącemu się ze środowiska batalionu AK „Kiliński”.

W trakcie zjazdu dokonano wyboru nowych władz tj. 12 osobowego Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK (m.in. zostali wybrani Prezes Zarządu Fundacji FPPP Anna Lewak oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji FPPP Marek Cieciura), Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego a także Rady Naczelnej – chociaż nowo przyjęty statut nie przewiduje takiego ciała. Po rejestracji  nowego statutu przez KRS większość   członków Rady obejmie funkcje doradców ZG.

Zjazd przedyskutował także program działania Związku w latach 2012-2014 określany mianem Kontynuacji. Podjęto 16 uchwał.

Uchwała zjazdowa nr 16

 

Prawomocną uchwałą Plenum ZG z marca ub r podjęto decyzję o zwołaniu Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego na dni 13-15 03 br. Formalnie kadencja poprzednich władz ustała we wrześniu 2011. To posłużyło kilku członkom Związku do negowania zasadności działań SZZAK.
Delegaci na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚZŻAK zapoznali się z treścią pism kierowanych przez niżej wymienione osoby do Urzędu m st Warszawy, Ministerstwa Obrony Narodowej, Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytutu Pamięci Narodowej: a mianowicie: Tadeusza Michalskiego- prezesa RN SZZAK, Edmunda Muszyńskiego – prezesa Okręgu Warszawa-Wschód, Barbary Scheiner- Prezesa Ogólnopolskiego Środowiska Batalionu „Kiliński” oraz Kazimierza Uszyńskiego – członka zarządu Okręgu Warszawa-Wschód.
Delegaci negatywnie oceniają te działania i uważają że wymienione powyżej osoby w sposób niezgodny  z prawdą i dobrymi obyczajami szkalowały we wspomnianej korespondencji działania władz ŚZŻAK –przez co naraziły Związek na utratę dobrego imienia oraz zaufania społecznego, co stanowi naruszenie zasad określonych w paragrafie 17 pkt. 3 Statutu Związku.

Inne informacje

  1. Ministerstwo Obrony Narodowej
  2. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
  3. Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych