OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ W KONKURSIE PROO 1A

NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ MISYJNYCH ORAZ WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE

W dniu 28 września 2020 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nastąpiło uroczyste przekazanie podpisanej w dniu 14 września br. umowy nr 1/PROO/1a/2020, na mocy której Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Zarząd Główny otrzyma środki finansowe w kwocie 550 tys. PLN wydatkowane do roku 2022, na realizację zadania w ramach Programu  Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – Priorytet 1a. – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego, edycja 2020, określonego szczegółowo we wniosku nr 22824-2.

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, budowanie kapitału ludzkiego i podnoszenie standardów pracy oraz zarządzania organizacją, a także na realizację celów statutowych organizacji.

Podpisanie umowy było zwieńczeniem dwuetapowego, otwartego konkursu skierowanego do organizacji sektora pozarządowego, w którym wzięło udział 2102 organizacje z całej Polski. Pierwszy etap obejmował przygotowanie wniosku wstępnego. Do drugiego etapu konkursu tj. przygotowania wniosku pełnego zostały zakwalifikowane najwyżej ocenione wnioski wstępne, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Ze 174 wniosków pełnych, które zostały dopuszczone do drugiego etapu, wyłoniono 83 wnioski z najwyższą oceną, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania i realizacji. Wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej został bardzo wysoko oceniony przez niezależną grupę ekspertów uzyskując prawie maksymalną ilość punktów w obu etapach konkursu. Zaplanowane we wniosku zadania będą wykonywane w latach 2020 – 2022. Wniosek wstępny i wniosek pełny w konkursie opracowały i przygotowały pracownice Biura Zarządu Głównego: Główna Księgowa i Halina Gronczewska, przy współudziale Macieja Jarosińskiego.

W uroczystym przekazaniu umowy  z ramienia Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego udział wzięli: Weronika Najda Zastępca Dyrektora, Stefan Kołucki Kierownik Biura Programów Horyzontalnych i Przemysław Zawada Opiekun Projektu.

Związek nasz reprezentowała Hanna Stadnik pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Głównego, Maciej Jarosiński skarbnik i Halina Gronczewska.

Informacje o udziale Związku w konkursie i uzyskanej dotacji pozwalającej na efektywniejszą realizację zaplanowanych działań w najbliższych latach, zostały przekazane prezesom Okręgów ŚZŻAK na plenarnym posiedzeniu Zarządu Głównego, które odbyło się w dniu 18 września br.

MJ/HG/SK

fot. Barbara Lewandowska 

 

20200928151750 509A3398 01

20200928152105 509A3408 01

20200928152038 509A3405 01