Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej założono na I Walnym Zjeździe w dn. 14-15 marca 1990 r. z połączenia Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz organizacji kombatanckich na obczyźnie.

Obecnie Związek jest największym w kraju stowarzyszeniem kombatanckim zrzeszającym byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz członków organizacji niepodległościowych, które kontynuowały tę walkę po rozwiązaniu AK. Przyjmuje także jako członków nadzwyczajnych - osoby wyznające ideały AK i działające na rzecz ich utrwalenia w społeczeństwie polskim.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wraz ze Związkiem Inwalidów Wojennych oraz Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych należy do Światowej Federacji Kombatantów.

Głównym celem organizacji jest obrona godności imienia i pamięci żołnierzy AK. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., po zorganizowaniu środowisk, kół i okręgów Związek liczył ponad 80 tys. członków, w roku 2008 – ok. 35 tys.

W chwili obecnej członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jest ok. 10 tysięcy osób ze stażem żołnierskim w szeregach Armii Krajowej. Członkowie nadzwyczajni to około 5 tysięcy osób.

Związek utrzymuje kontakt kombatantami AK żyjącymi na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Struktury Związku tworzy 36 okręgów, w których pracuje 559 kół. Wśród okręgów jest pięć „bez ziemi”: Wileński, Poleski, Nowogródzki, Wołyński i Lwowski.


Najwyższą władzą Związku jest Zjazd Delegatów, a w okresach między zjazdowych władzę sprawują Zarząd Główny oraz Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński. Członkowie tych ciał są wybierani przez kolejny Zjazd Delegatów na okres trzyletni.

Operacyjnie działalnością Związku kieruje Prezes Zarządu Głównego, oraz 12 osobowe Prezydium Zarządu Głównego. Raz na trzy miesiące zbiera się Zarząd Główny, którego członkami, prócz wyżej wymienionych, są prezesi istniejących Okręgów Związku. Okręgi mają własne zarządy i działają autonomicznie na swoim terenie, Zarząd Główny jedynie koordynuje ich pracę.