18 i 19 grudnia br. odbyło się 3 w tej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego ŚZŻAK. Podjęto szereg uchwał, z których najważniejsza dotyczyła zwołania w marcu 2013 r. Zjazdu Nadzwyczajnego poświęconego uzupełnieniu składu władz oraz drobnym korektom Statutu przyjętego na ostatnim Zjeździe Wyborczym. W Zjeździe Nadzwyczajnym, zgodnie ze Statutem wezmą udział aktualni członkowie Zarządu Głównego oraz delegaci na ubiegłoroczny Zjazd.

Uzupełnienie składu władz, w tym członków Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego staje się koniecznością ze względu na pogarszający się stan zdrowia szeregu Koleżanek i Kolegów utrudniający im wykonywanie przyjętych na siebie obowiązków. W szybkim tempie kurczą się też szeregi kombatantów Armii Krajowej. Szacujemy, iż w ciągu ostatniego roku odeszło na Wieczną Wartę około 10 % naszych członków. Średnia wieku weteranów w ŚZŻAK wynosi obecnie 88 lat. Zjazd Nadzwyczajny połączony zostanie ze statutowym, sprawozdawczym posiedzeniem Zarządu Głównego.

Jedna z uchwał grudniowego posiedzenia dotyczyła podwyższenia składek członkowskich z 3 na 4 złote miesięcznie. Uzyskane środki dzielone będą na część pozostającą w dyspozycji Koła, Okręgu oraz Zarządu Głównego i przeznaczone na działalność organizacyjną oraz statutową. Do uiszczenia składek zobowiązani są wszyscy członkowie Związku, zarówno zwyczajni jak i nadzwyczajni. W uzasadnionych przypadkach Zarządy Okręgów mogą zwolnić poszczególne osoby z opłacania składek.

Plenum ZG odniosło się również z uznaniem do inicjatyw zakładania Kół Przyjaciół Armii Krajowej w szkołach, organizacjach młodzieżowych i w grupach rekonstrukcyjnych. Wniosek w tej sprawie wniósł Prezes Okręgu Śląsk ŚZŻAK.

19 grudnia po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie wigilijno - noworoczne, na które licznie przybyli zaproszeni goście na czele z przedstawicielami: Prezydenta RP, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu m.st. Warszawy, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższej Izby Kontroli, Komendy Garnizonu Warszawa oraz innych instytucji ściśle współpracujących z naszym Związkiem.

Prezes Zarządu Głównego Stanisław Oleksiak powitał zebranych i przekazał zebranym świąteczne życzenia. Oprócz Prezesa życzenia złożyli: w imieniu Prezydenta RP Pan Waldemar Strzałkowski, w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej Sekretarz Stanu Czesław Mroczek oraz Minister Jan S. Ciechanowski – p.o. Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Następnie rozpoczęła się szczególnie podniosła część uroczystości. Zainaugurował ją ks. kmdr Janusz Bąk z Ordynariatu Polowego WP, który odmówił modlitwę i pobłogosławił uczestników spotkania oraz stół, na którym znajdował się opłatek oraz złożył życzenia w imieniu Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka.

Słowo do zebranych wygłosił również ks. Stefan Wysocki – kapelan „Szarych Szeregów”. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem złożyli sobie wzajemnie życzenia i udali się na świąteczny poczęstunek.

W tym miejscu dziękujemy Ministerstwu Obrony Narodowej za udostępnienie sal w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego oraz Komendantowi Centrum i pracownikom za pomoc w zorganizowaniu zebrania i spotkania wigilijno-noworocznego.

T.F/S.K

                              (Fot. Alina Nowacka)

                            (Fot. Alina Nowacka)

                              (Fot. Alina Nowacka)

                              (Fot. Alina Nowacka)