W sobotę 11 kwietnia br. w Teatrze Narodowym, Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski wraz z małżonką, uczestniczył w koncercie pt. „Słowa, które znaczą” dedykowanym pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej.

Tytułowymi słowami były hasła wokół których powstał program słowno-muzyczny, podczas którego recytowano utwory autorstwa m.in. ks. J. Twardowskiego, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej itp.

Wo­ka­li­stom akom­pa­nio­wa­ła or­kie­stra sym­fo­nicz­na i ze­spół wo­kal­ny Re­pre­zen­ta­cyj­ne­go Ze­spo­łu Ar­ty­stycz­ne­go Woj­ska Pol­skie­go. Wśród piosenek zebrani mogli wysłuchać m.in. „Ojczyzna” Marka Grechuty, „Kocham wolność” zespołu Chłopcy z Placu Broni czy „Ocalić od zapomnienia” Marka Grechuty w wykonaniu m.in. J. Kawalca, J. Borkowskiego, L. Szafran, M. Szcześniaka i innych.

Gośćmi koncertu był m.in. Prezydent RP wraz z małżonką, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz rodziny i przyjaciele ofiar katastrofy smoleńskiej.

/S.K/