W dniu 22 stycznia br. odbyło się spotkanie podczas, którego Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński podpisali wspólnie z Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego „Porozumienie o współpracy”.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-historyczna stron w zakresie m.in.:

1.  Krzewienia i utrwalania wiedzy o działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej.

2.  Popularyzacji wiedzy historycznej poprzez m.in. organizowanie wykładów i konferencji.

3.  Promowania patriotyzmu.

4.  Opieki nad kombatantami.

5. Działalności wydawniczej w tym opracowywanie publikacji okolicznościowych oraz wydawnictw wspomnieniowych utrwalających relacje bezpośrednich świadków i uczestników wydarzeń.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

/S.K/

                       fot. SKW

                            fot. SKW