W dniu 4 września br. w siedzibie Zarządu Głównego odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody im. Jerzego Ślaskiego.

Nagroda została ustanowiona przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w 2008 r. podczas VII Zjazdu Delegatów ŚZŻAK w celu uczczenia pamięci wybitnego dziennikarza historyka i publicysty oraz członka władz ŚZŻAK śp. Jerzego Ślaskiego.

Nagroda jest przyznawana corocznie z okazji dnia Polskiego Państwa Podziemnego (27 września) osobom fizycznym, bądź organizacjom lub instytucjom za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, publicystycznej, dydaktycznej i w innych formach działalności, mających na celu badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, SZP-ZWZ-AK i II konspiracji niepodległościowej.

Nagrodę stanowi płaskorzeźba przedstawiająca Kotwicę, Znak Polski Walczącej oraz dyplom. Dla osób fizycznych przyznawana jest również nagroda pieniężna.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać członkowie Kapituły w imieniu własnym, Zarządu Głównego ŚZŻAK, Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, Komisji Historyczna ZG oraz sponsorzy wspierający działalność ŚZŻAK określoną w §6 pkt. 4 Statutu.

Wnioski zgłaszane są na piśmie wraz ze szczegółowym umotywowaniem, zawierającym w przypadku osób fizycznych, autoryzowany życiorys kandydata wraz z zestawieniem jego publikacji i dokonań.

W tym roku Kapituła na swoim posiedzeniu postanowiła przyznać nagrodę zbiorową dla: Archiwum Akt Nowych za działalność na rzecz upamiętniania czynu niepodległościowego oraz dwie nagrody indywidualne dla: dr hab. Tomasza Balbus – Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Oddziału IPN we Wrocławiu oraz dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka – Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Oddziału IPN we Wrocławiu za działalność popularyzatorską oraz za wyjaśnianie „białych plam” w historii Polski związanej z II wojną światową, a także II konspiracją niepodległościową.

Nagroda im. Jerzego Ślaskiego była współfinansowana przez Narodowe Centrum Kultury oraz Fundację Polskiego Państwa Podziemnego, natomiast statuetki ufundował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się podczas 2. Zebrania Plenarnego Zarządu Głównego ŚZŻAK w dniu 18 września br.

/S.K/