W dniu 11 lutego 2011 r. na zaproszenie min. Jacka Michałowskiego Szefa Kancelarii Prezydenta RP odbyła się rozmowa poświęcona problematyce kombatanckiej. Udział w niej wzięli: min. Jacek Michałowski, min. Waldemar Strzałkowski z Kancelarii Prezydenta RP, min. Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pani Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, gen. bryg. Stefan Bałuk, cichociemny, Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari, przedstawiciele ŚZŻAK: Prezes Zarządu Głównego Stanisław Oleksiak i Prezes Zarządu Okręgu Warszawa Stanisław Krakowski oraz przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich: gen. Zbigniew Scibor-Rylski, Prezes i Edmund Baranowski, Wiceprezes.

 

W wystąpieniach swych zebrani koncentrowali się głównie na sprawach bytowych kombatantów, niedostatkach opieki medycznej, potrzebie niezbędnych ułatwień w przychodniach, wolontariacie – jako formie opieki nad kombatantami ze strony studentów (St. Krakowski) harcerstwa. Prezes St. Oleksiak poruszył sprawę ustawy o Korpusie Weteranów i przypomniał obowiązek władzy szczególnej opieki określonej w art. 19 Konstytucji RP. Mówił tez o działaniach ŚZŻAK w zakresie kształtowania pamięci historycznej dzięki przekazowi Etosu Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Przedstawił publikacje służące tej pracy – książki z Biblioteki Armii Krajowej oraz „Biuletyn Informacyjny” a także dorobek Fundacji Filmowej AK.

Gen. St. Bałuk poświęcił swe wystąpienie sprawie cichociemnych w związku z nadchodzącą rocznicą pierwszego zrzutu. Postulował nakręcenie filmu poświęconego cichociemnym oraz odpowiedniej publikacji. Prezes St. Oleksiak nawiązał do tego tematu przypominając wydane dotychczas prace, a zwłaszcza Jędrzeja Tucholskiego „Cichociemni” będącą zbiorem wszystkich biogramów Cichociemnych. Zgłosił też propozycję upamiętnienia czynu cichociemnych argumentując ogromnym znaczeniem oficerów cichociemnych dla różnych odcinków pracy Komendy Głównej Armii Krajowej, a także dla kierowania działalnością partyzancką, zwłaszcza na terenie okręgu nowogródzkiego. Zadeklarował przy aprobacie min. J. Ciechanowskiego zajęcie się Związku opracowania koncepcji upamiętnienia czynu cichociemnych.

Poruszona była też sprawa „Żołnierzy Wyklętych” w związku z decyzją parlamentu uczczenia i upamiętnienia działalności całego ruchu niepodległościowego działającego na rzecz odzyskania wolności aż do czerwca 1989 r. Minister J. Michałowski zakomunikował, że Pan Prezydent podpisał już uchwałę o ustanowieniu dnia 1 marca „Dniem Żołnierzy Wyklętych” i że już 1 marca br. nastąpi uroczyste złożenie kwiatów pod murem więzienia przy ul. rakowieckiej. Apelował o odpowiednią obecność środowisk kombatanckich.

Minister J. Michałowski zapowiedział, iż spotkamy się ponownie za 2 miesiące.

Apel z mojej strony o godne uczestnictwo w tej uroczystości kieruje do członków Związku

                                                                                                Stanisław Oleksiak

                                                                                                Prezes ZG ŚZŻAK