W dniach 9-10 lutego 2012 r. obradowało, ostatnie przed  XI Zjazdem Plenum Zarządu Głównego.  Zgodnie z obowiązującym statutem tworzą je: Prezes ZG,  członkowie Prezydium Związku ( obecnie 10 osób) oraz Prezesi  Zarządów Okręgów.  Plenum po dyskusji przyjęło wniosek Komisji Uchwał i Wniosków o odwołanie kol Tadeusza Michalskiego z Rady Kombatanckiej przy Kierowniku Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Stosowny wniosek cofający rekomendację  został podpisany przez prowadzącego obrady wiceprezesa Jerzego Żelaśkiewicza oraz Prezesa ZG Stanisława Oleksiaka i  złożony w dniu 17 lutego na ręce po kierownika UDSKiOR  min.  Jana S. Ciechanowskiego.