Na podstawie  uchwały Zarządu Głównego SZZAK nr 18/2011 z dnia 22.03.2011 w dniach od 13 do 15 marca br odbędzie się XI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚZZAK. Zjazd podsumuje i oceni pracę  wszystkich instancji Związku  w okresie od września 2008 do marca br, przyjmie i zatwierdzi  bilans za rok 2011 , dokona wyboru nowych władz na okres  od marca br do  marca 2015 r.

Ponadto w programie Zjazdu znajduje się uchwalenie nowego statutu  i  dostosowanie go do zmieniającego się obrazu  Związku. Do udziału w Zjeździe upoważnionych jest 145   osób składających  się z delegatów wybranych w poszczególnych Okręgach  ( wg   zasady iż jednego  delegata wybiera 250 członków zwyczajnych), członków ustępujących władz i Prezesów Okręgów.

 

Projekt Porządku Obrad

Dnia 14.03.2012

1.   Inauguracja obrad XI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego

2.   Wybór Prezydium Zjazdu

3.   Zatwierdzenie Porządku Obrad

4.   Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu

5.   Wybór komisji zjazdowych

6.   Wstąpienie Prezesa Rady Naczelnej – sprawozdanie

7.   Wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego – sprawozdanie i ocena stanu Okręgów

8.   Wystąpienie Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego - sprawozdanie

9.   Wystąpienie Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej   - sprawozdanie, z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępujących władz

10. Dyskusja nad absolutorium i sprawozdaniami władz naczelnych i głosowanie

11. Zgłaszanie i prezentacja kandydatur do wyboru na Prezesa Rady Naczelnej i Zarządu Głównego

12. Dyskusja nad kandydaturami i wybory prezesa Rady Naczelnej i Zarządu Głównego

13. Przedstawienie  problematyki Przyszłości, dyskusja i podjęcie stosownych uchwał

14. Komunikat o wynikach wyborów Prezesów RN i ZG

 

Dnia 15.03.2012 – ciąg dalszy

 15. Wznowienie obrad – wystąpienia prezesów RN i ZG

16. Zgłoszenie i prezentacja kandydatur do Rady Naczelnej, Prezydium Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego

17. Wybory do władz naczelnych

18. Zgłoszenie projektu nowelizacji statutu, dyskusja, głosowanie i podjęcie stosownej uchwały

19. Prezentacja przez Komisje Uchwał i Wniosków projektów uchwał, po dyskusji głosowanie

20. Ogłoszenie wyników wyborów do władz naczelnych,

21. Wystąpienie Prezesa ZG – założenie programowe przyszłej kadencji

22. Zamkniecie obrad Zjazdu